POLITYKA PRYWATNOŚCI MW-med

1. Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas rejestracji w naszym szpitalu. Zostały one podane dobrowolnie.

3. MW-MED Włodzimierz Miniewicz Szpital Okulistyczny i Ambulatorium Okulistyczne jest administratorem Państwa danych osobowych. Co to oznacza?

MW-MED Włodzimierz Miniewicz Szpital Okulistyczny i Ambulatorium Okulistyczne – dalej MW-MED ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

4. W jaki sposób skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres MW-MED Szpital Okulistyczny, Dobrego Pasterza 207a 31-416 Kraków z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, lub wysyłając wiadomość do naszego inspektora ochrony danych na adres: e-mail iod.mwmed@gmail.com

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest realizowane w celu prowadzenia przez MW-MED świadczeń opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MW-MED (art. 6 ust. 1 b,c,d,e RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umówienia wizyty u lekarza i świadczenia usług leczenia. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Kto poza MW-MED ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
• podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
• podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
• organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne (np. NFZ).

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przechowujemy dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami opisanymi w ww. art.
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację prowadzonych procesów rekrutacyjnych lub przepis prawa.

9. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MW-MED, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
• prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez MW-MED danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
• w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż prowadzenia przez MW-MED świadczeń opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
• Prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie MW-MED lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO). MW-MED nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości. Skarga do organu nadzorczego
Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez MW-MED danych osobowych.

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.